Presenter:Dr. Tian-Hoe Tan, Yao-Mmi Chen, Ying-Ling Liu
Supervisor:Dr. Chia-Ti Wang

4-

5-

6-