Instructor:Dr. Chang-Chih Tsai
Trainee:Dr. Chun-Yen Huang

1-

2-

3-