Instructor:Dr. Chang-Chih Tsai
Trainee:Dr. Yen-Wei Chiu

1-