Instructor:Dr. Chang-Chih Tsai
Trainee:Dr. Li-Wen Chang

2-

3-