Instructor:Dr. Chang-Chih Tsai
Trainee:Dr. Yu-Hui Lin

1-

2-