Presenter:Dr. Wei-Ta Huang
Supervisor:Dr. Chia-Ti Wang

4-

5-