Instructor:Dr. Chia-Ti Wang
Trainee:Dr. Yu-Ming Chen

3-

2-