Presenter:Dr. Yu-Chang Liu
Supervisor:Dr. Wei-Jing Lee

4

2