• te

2019-10-22 Combined Meeting-ER & Chest

報告者:林中元醫師、林泱瀚醫師
主持人:李祐淞醫師

  • te

2020-10-22 Combined Meeting-ER & OMS

報告者:蘇江翰醫師、許馨文醫師
主持人:李維鈞主任

  • te

2020-10-20 非創傷 Mortality & Morbidity 討論會

報告者:陳怡婕醫師、蔡長志醫師、林 毅醫師
主持人:洪子芸醫師

  • te

2020-10-20 Combined Meeting-ER & Infection

報告者:李昕珉醫師
主持人:郭炳讓主任